top of page

Provozní řád a storno podmínky

Provozní řád ubytování v soukromí na chalupě U dědy Vlastíka:

 

Adresa:

Chalupa U dědy Vlastíka, Pozděchov 134

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách Chalupy U dědy Vlastíka, vydáváme tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách domu a venkovních prostorách náležejících k objektu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory ubytování navštěvují.

Tento Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v domě, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

 

A. Provozovatel a poskytované služby

Provozovatel:

 • Kateřina Adamčíková

 • 17. listopadu 366, Orlová - Lutyně,735 14

 • Telefon: +420 604 539 739

 • E-mail: km.styl@volny.cz

Odpovědné osoby:

 • Kateřina Adamčíková, provozní manažer, telefon: +420 604 539 739 

 • Marcel Adamčík, provozní manažer, tel. 603 471 554

 • Rozsah služeb: Ubytování v soukromí

 

B. Ubytovací služby, začátek a konec pobytu

 

 • Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

 • Host převzetím klíčů od chalupy bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.

 • U týdenních pobytů začínajících v sobotu je ubytování možné po 16:30, není-li domluveno jinak, ubytovaní musí objekt opustit do 9:30.

 • U prodloužených víkendů a víkendů je příjezd možný po 9:30, není-li domluveno jinak, ubytovaní musí objekt opustit do 14.00 hodin - není-li domluveno jinak. Příjezd je vždy nutné avizovat telefonicky provozovateli chaty minimálně 2 hodiny předem na tel. 604 539 739 

 • Odjezd je opět nutné avizovat telefonicky provozovateli chaty na tel. č. 604 539 739. Chalupu převezme sám provozovatel či jím pověřená osoba a provede kontrolu za přítomnosti minimálně jednoho z hostů. V některých případech je po předchozí domluvě možno využít bezpečnostní schránku na klíče. V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši dána k úhradě.

 • Způsob předání klíčů při začátku pobytu a po ukončení pobytu proběhne dle domluvy mezi pronajímatelem a hostem.

 • Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě hrubého porušení má provozní Chalupy U dědy Vlastíka právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací služby.

 • Při příjezdu do Chalupy U dědy Vlastíka prosíme hosty o přezutí se do čisté domácí obuvi a udržování takto ubytovacích a společenských prostor chalupy v čistotě. Boty zanechávejte ve venkovních nebo vstupních prostorách chalupy.

 • K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytovaných osob, v případě ubytování po delší dobu minimálně jednou za 14 dní.

 • Hostům je k dispozici dostatek ručníků a utěrek, prosíme o neplýtvání z ekologického důvodu. Při znečištění velkého počtu ručníku či utěrek při pobytu velkých skupin prosíme o průběžné vyprání na 60 stupňů, vysušení a poskládání. Pračka a sušička včetně pracích prostředku jsou k dispozici v objektu.

 • Chalupa U dědy Vlastíka je určena pro maximální počet 19 osob včetně dětí. Ubytovávání více osob je vyloučené. 

 • Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.

 • Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 23:00 do 7:00 hodin.

 • Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží uzamykatelná místnost ve venkovních prostorách Chalupy U dědy Vlastíka.

 • Na pokojích je zakázáno přemisťování nábytku bez předchozího souhlasu provozního a používání nábytku k jiným účelům, než je určen.

 • Žádáme hosty o třídění odpadů, odpadky jsou hosté povinni odvézt po opuštění objektu do obce Pozděchov. U MÚ Pozděchov jsou kontejnery na tříděný odpad, kde odpadky vyhodíte.

 • Pobyt psů je po předchozí domluvě povolen, malí a vychovaní psi mohou do vnitřních prostor, u větších plemen platí přísný zákaz vstupu do budovy. Pro větší plemena je k dispozici zahradní bouda a mohou využívat pouze venkovní prostory. Pobyt psů a případné škody je na zodpovědnost ubytovaných hostů, při jakémkoliv poškození zařízení či jiných příslušenství se hradí plná výše škody.

 • Žádáme hosty, aby při odchodu z chalupy dohlédli na to, zda je všude zavřená voda, vypnuté elektrické a plynové spotřebiče, zavřená všechna okna a zamčené vchodové dveře.

 • Hosté jsou povinni před opuštěním ubytování provést minimálně hrubý úklid, dát všechny věci na svá místa a zkontrolovat případné poškození. Důkladný úklid včetně výměny povlečení je zahrnut v ceně.

 • Pokud dojde ke ztrátě klíčů, pronajímatel si ponechá část kauce ve výši 1000,-Kč jako náhradu škody.

 

Rezervační a storno poplatky:

 • Platbu zálohy ve výši 50% smluvené částky je třeba uhradit do 2 pracovních dní poté, co Vám bude rezervace potvrzena. Až po zaplacení je závazná. Doplatek je splatný 30 dní před nástupem na ubytování. Nastupujete-li pobyt za 25 dní a méně, hradí se po potvrzení rezervace cena za ubytování v plné výši.

 

Způsob platby: Převodem na účet, hotovostní platba nebo platba kartou není možná

 • V případě nezjištění žádných škod na majetku provozovatele bude kauce navrácena objednavateli v plné výši.

 • Rezervace je závazná až po uhrazení požadované zálohy.

 • Nebude-li do dohodnuté doby hostem záloha uhrazena, může být ze strany provozovatele rezervace jednostranně zrušena.

 

 

  

Důležité! Pokud si klient za sebe najde náhradu nebo se termín obsadí, storno poplatky se neplatí.

 

 

C. Odpovědnost za škody:

 • Na počátku ubytování přebírá objednavatel Chalupu U dědy Vlastíka bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení chalupy, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě či zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu. Host je povinen vzniklé škody nahlásit.

 • Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě provozovatelem doložené pořizovací ceny.

 • Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení domu ve společných prostorách (společenská místnost, kuchyně, vstupní chodba, sociální zařízení, venkovní prostory a jiné…).

 • Za peníze, cennosti či jiné věci si hosté ručí sami.

 • Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním pozemku Chalupy U dědy Vlastíka. Majitel Chalupy u dědy Vlastíka nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách Chalupy U dědy Vlastíka.

 

 

D. Bezpečnostní pravidla a opatření:

 

 • Pohyb v domě, v jeho okolí a používání relaxačních zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.

 • Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.

 • Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých osob ve všech prostorách chalupy a venkovních prostorách. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

 • Veškerá zodpovědnost za zdraví a bezpečnost při užívání zahrady, hřiště, bazénu, sauny, horkého sudu a přilehlých prostor jde na vrub objednavatele ubytování chalupy U dědy Vlastíka.

 • Do chalupy může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele. Nedodržení tohoto pravidla je považováno za hrubé porušení Provozního řádu a ubytovacích podmínek.

 • Host nesmí v prostorách Chalupy U dědy Vlastíka přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

 • Host nesmí rozdělávat bez souhlasu provozního oheň.

 • Veškeré prostory Chalupy U dědy Vlastíka jsou kompletně nekuřácké.

 • Lékárnička je umístěna ve vstupních prostorách chalupy a bude poskytnuta na vyžádání.

 • Pro pobyt ve finském sauně a horkém sudu dodržujte prosím provozní řád a bezpečnostní pokyny umístěné v těchto prostorách. 

 • V chalupě je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče

 

 

E. Protipožární pravidla a protipožární opatření:

 

 • Host převzetím klíčů od Chalupy U dědy Vlastíka bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny ve vstupní místnosti.

 • Chalupa U dědy Vlastíka je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem do domu nebo na dvoře. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.

 • V celé Chalupě U dědy Vlastíka je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

 • Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.

 • Hasicí přístroje použijte pouze při požáru! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí…) bude nutno uhradit. To znamená úhradu nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

 • Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chalupy nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

 • V případě, že host hrubě poruší Provozní řád ubytování, je provozovatel oprávněn složenou kauci nevrátit.

 • Ohlašovny na tel. číslech:                                                                                                                                                                                                                               

  • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112                             

  • PRVNÍ POMOC: 155                                                                                                    

  • HASIČI: 150                                                                                                                                 

  • POLICIE: 158                                                                                                                                 

  • PROVOZOVATEL: +420 604 539 739, +420 603 471 554


 

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt v naší chalupě!

45-30 dní

30% z celkové ceny

30-14 dní

50% z celkové ceny

14-7 dní

70% z celkové ceny

1 týden

100% z celkové ceny

Storno podmínky

bottom of page